degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

ข้าราชการตำรวจ เข้ารับฟังความรู้สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รู้ทันป้องกันไว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลขอนแก่นราม เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้กับข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “ รู้ทันป้องกันไว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ”

โรงพยาบาลขอนแก่นราม นำทีมโดย นพ.ไพบูลย์ ปิยะบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล ผบก.ศฝร.ภ.4

นำข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 นาย กิจกรรมการให้ความรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และมีการสาธิตวิธีการล้างมือ 6 ขั้นตอน ตามหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคบนฝ่ามือที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม