degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

รพ.ขอนแก่น ราม ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่กลุ่มบุคลากรขององค์กร หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนทั่วไป

🚑 รพ.ขอนแก่น ราม ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่กลุ่มบุคลากรขององค์กร หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนทั่วไป

💉 รพ.ขอนแก่น ราม ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่กลุ่มบุคลากรขององค์กร หน่วยงานต่างๆ และได้ขยายการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นการนำเข้ามาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รพ.ขอนแก่น ราม ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในรายชื่อ รพ.ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm)ได้

❤ โดยในส่วนของกระบวนการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว ทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน แล้วจึงเลือก รพ.ขอนแก่นราม

🛡 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้ รพ.ขอนแก่น ราม ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ที่สะดวกสบาย สะอาด และเป็นสัดส่วนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ด้านบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ ทีมพยาบาล และเภสัชกร คอยดูแลพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

📈 อีกทั้งมีการเก็บรักษาวัคซีนที่ได้รับจากทางราชวิทยาลัยฯ ในตู้เก็บวัคซีนที่ได้มาตรฐานเพื่อคงไว้ซี่งคุณภาพ และประสิทธิภาพของวัคซีน

✅ หากท่านสนใจเข้ารับบริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วกดเลือก รพ.ขอนแก่น ราม เป็นผู้ให้บริการฉีดได้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-002 002 ต่อ 1905 ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ หรือ ID Line: @kkram


© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea