degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci

​Instructor ครูฝึกสอนฟิตเนส

Job Instructor

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการสอน
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา
 • มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน
 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ค่ารักษาพยาบาล (OPD+IPD)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สปา & ฟิตเนส
 • โบนัส
 • เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
© 2020 โรงพยาบาลขอนแก่นราม