degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

​พยาบาลวิชาชีพ

สมัครงานพยาบาล


 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • ใบวุฒิการศึกษา / ปริญญาบัตรตัวจริง และสำเนา
 • ใบประกอบวิชาชีพตัวจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ค่ารักษาพยาบาล (OPD+IPD)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หอพัก
 • สปา
 • โบนัส
 • เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
© 2020 โรงพยาบาลขอนแก่นราม