degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci

ค้นหารายชื่อแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชานั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากกล่องรายชื่อแพทย์ทั้งหมด

หมายเหตุ: ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันเวลานัดหมาย 043-002-002

ผลการค้นหา
พบทั้งหมด 16 ท่าน
Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties:
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 12:30 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 08:00 - 12:30 แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2
วันอาทิตย์ 08:00 - 12:30 แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
12:30 - 17:00

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2
วันเสาร์
08:00 - 12:30
วันอาทิตย์
08:00 - 12:30

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 15:00 - 16:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์
15:00 - 16:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคไต
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย
วัน เวลา สถานที่
วันศุกร์ 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 13:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์
17:00 - 20:00
วันเสาร์
13:00 - 20:00

ชื่อ:
Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์ 17:00 - 20:00 แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์ 16:00 - 19:00 แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด
แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันศุกร์
17:00 - 20:00
วันเสาร์
16:00 - 19:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์,
Subspecialties:
Subspecialties:
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 08:00 - 12:30 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
08:00 - 12:30

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties:  อายุรศาสตร์โรคไต
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 13:00 - 14:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์
13:00 - 14:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน, ,
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 08:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
08:00 - 12:00

ชื่อ:
Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties:  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 08:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
08:00 - 12:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคไต
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดี 17:00 - 18:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี
17:00 - 18:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, เวชศาสตร์ครอบครัว
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 09:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์
09:00 - 12:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคเลือด
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร
17:00 - 20:00
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00

Specialty:
Specialty: ประสาทวิทยา
Subspecialties:
Subspecialties:
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ,
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 10:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร
17:00 - 20:00
วันเสาร์
10:00 - 12:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties:  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ 08:30 - 12:30 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอาทิตย์ 08:30 - 12:30 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์
08:30 - 12:30
วันอาทิตย์
08:30 - 12:30

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ, ,
วัน เวลา สถานที่
วันพุธ 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันเสาร์ 13:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ
17:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันเสาร์
13:00 - 17:00
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย
วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ 15:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอาทิตย์
15:00 - 17:00

Specialty:
Specialty: อายุรศาสตร์
Subspecialties:
Subspecialties: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken:
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ, ,
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันอาทิตย์ 10:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G
วันจันทร์
17:00 - 20:00
วันพุธ
17:00 - 20:00
วันอาทิตย์
10:00 - 12:00

© 2020 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions