degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก (JCI USA) Jci

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

label

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลขอนแก่น ราม พร้อมให้บริการตรวจทางรังสีด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์หารอยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล JCI และได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลขอนแก่น ราม พร้อมให้บริการโดยรังสีแพทย์และทีมงานสหวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการของเรา

 • ตรวจทางรังสีทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 • ตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งเส้นเลือด
 • ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ด้วยเครื่องมือพิเศษ CT Scan, MRI, Ultrasound ในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ สมอง ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูกและข้อ ระบบไหลเวียนเลือด หลอดเลือดสมองและคอ หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก หลอดเลือดในช่องท้อง หลอดเลือดแขนและขา
 • เอกซเรย์ฟัน
 • เอกซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของปอด ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ตับ ถุงน้ำดี ตรวจดูหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ

Dsc 6876

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 64 –Slice มีความเร็วสูงและละเอียดแม่นยำ
 • MRI เอ็มอาร์ไอ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • Ultrasound เครื่องอัลตราซาวด์ รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง รายละเอียดชัดเจน
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital mammogram
 • เครื่องเอกซเรย์ Digital ที่ทันสมัย เตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง
 • เครื่องเอกซเรย์ฟัน Panoramic สามารถตรวจได้ทั้งฟันและกระดูกขากรรไกร
 • Bone densitometry เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพแบบ Digital (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอล เพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการและการรักษาของแพทย์


© 2017 โรงพยาบาลขอนแก่นราม