degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

 • ภาพถ่ายทางการแพทย์ & วินิจฉัยภาพถ่ายโดยรังสีแพทย์ 24 ชม. ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
 • ตรวจทางรังสีทั่วไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
 • ตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อหารอยโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ด้วยเครื่อง CT Scan, MRI, Ultrasound ในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ สมอง ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูกและข้อ ระบบไหลเวียนเลือด หลอดเลือดสมองและคอ หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก หลอดเลือดในช่องท้อง หลอดเลือดแขนและขา
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low-dose CT Scan
 • เอกซเรย์ฟัน
 • เอกซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจปอด ตรวจหามะเร็งเต้านม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ตับ ถุงน้ำดี ตรวจดูหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : CT Scan
 • เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า : MRI
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ : Ultrasound
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดง : Carotid Doppler Ultrasound
 • เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ : Cath Lab
 • เครื่องเอกซเรย์เต้านม : Digital Mammogram
 • เครื่องเอกซเรย์ : Digital General X-ray
 • เครื่องเอกซเรย์ฟัน : Dental X-Ray
 • เครื่องเอกซเรย์ฟันแนวกว้าง : Panoramic Dental X-ray
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก : Bone Densitometry
 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพแบบ Digital (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอล เพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และการรักษาของแพทย์


เบอร์โทร

โทร : 043-002-002 ต่อ 1906, 1910

เวลาทำการ

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น G

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea