degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

รักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก - Peripheral Magnetic Stimulation

PMS เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้รักษาอาการปวด โดยใช้พลังงานจากคลื่นแม่เหล็ก ที่สามารถกระตุ้นทะลุผ่านเสื้อผ้าลงไปถึงเนื้อเยื่อและกระดูกได้ลึกประมาณ 10 ซม. คลื่นจาก PMS จะกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization กระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดและช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ รู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา

PMS สามารถบำบัดได้ทั้งอาการที่ปวดจากระบบเส้นประสาทและไม่ใช่เส้นประสาท เช่น กล้ามเนื้อ หรือกระดูก

ระยะเวลาในการรักษา

ใช้เวลาครั้งละ 5-30 นาที ส่วนจำนวนครั้งในการรักษาขึ้นกับอาการและแพทย์พิจารณา ตัวเครื่องมีความปลอดภัยสูงได้รับการรับรองจาก FDA


การรักษาด้วย PMS ได้ผลดีกับโรคใด ?

 • ผู้ที่มีอาการปวด หรือชาจากเส้นประสาท เช่น
  • กระดูกสันหลังคอหรือเอวเสื่อมกดทับเส้นประสาท
  • หมอนรองกระดูกเคลื่อน
  • ปวดชาหรือเกร็งจากอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • บาดเจ็บเส้นประสาทแขนขา
 • อาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • โรคออฟฟิศซินโดรม
 • เพิ่มความแข็งแรงและชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

ข้อดีของการรักษาด้วย PMS

เห็นผลการบำบัดทันทีหลังการรักษา

ใช้เวลาในการรักษาน้อยมาก ประมาณ 5-10 นาทีต่อจุดการรักษา

รักษาต่อเนื่องน้อยครั้งแต่ก็ได้ผลการรักษาที่ดี

รักษาได้ผลทั้งระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง

กภ.กุลญาณ์ภาส์ เคนคำภา

กภ.นภิสา ธรานนท์

กภ.สาวิตรี ห่วงรัตน์

กภ.ปณิตา ธรรมนิธิศ

กภ.พิรุณวรรณ สิริวชิรชัย

กภ.ณัฐมล สาตมุณี

© 2023 โรงพยาบาลขอนแก่นราม