degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น Esophago-Gastro-Duodenoscopy ; EGD , Gastroscopy เหมาจ่าย 13,000 บาท

 • ราคารวมการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและตรวจหาเชื้อ H. pylori แล้ว
 • ราคาผู้ป่วยนอก ไม่รวมกรณีมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • ไม่รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่ายารักษาโรค
 • กรณีวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Colonoscopy เหมาจ่าย 20,000 บาท

 • ราคารวมการระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์แล้ว
 • ราคาไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ (ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจ)
 • เป็นราคาผู้ป่วยนอก ไม่รวมกรณีมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • ไม่รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ายารักษาโรคและยาระบายเตรียมลำไส้
 • กรณีวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่องกล้องหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น และ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก EGD + Colonoscopy เหมาจ่าย 30,000 บาท
 • ราคารวมการระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์แล้ว
 • ราคาผู้ป่วยนอก ไม่รวมกรณีมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
 • ราคารวมค่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารและตรวจหาเชื้อ H.pylori แล้ว แต่ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่(ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจ)
 • ไม่รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ายารักษาโรคและยาระบายเตรียมลำไส้
 • กรณีวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2565

© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea