degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

โรงพยาบาลขอนแก่นราม ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” ​ในวันที่ 10 เมษายน 2566

ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

ในวันที่ 10 เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่นราม ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมซ้อมแผนอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ อาทิ เหตุวินาศภัย อุบัติเหตุจราจรที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก โดยการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุจราจร เพื่อให้ทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน เมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บมาส่งยังห้องฉุกเฉินโดยรถ Ambulance ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการเพื่อประเมินผู้ บาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน หลังจากจบสิ้นการซ้อมแผนแล้ว ได้มีการประชุมเพื่อสรุปประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” มีประสิทธิภาพสูงสุด

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม