degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci


ประวัติ /การก่อตั้ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม เป็น 1 ใน 24 แห่งของเครือโรงพยาบาลรามคำแหง มีขนาด 300 เตียงสร้างขึ้นจากการร่วมทุนของกลุ่มแพทย์ พ่อค้า คหบดีของจังหวัดขอนแก่น กลุ่มแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง และเชียงใหม่ ราม มากกว่า 300 ราย ด้วยทุนจะทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท

โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535จากนั้นได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างอาคารทำการ ในวันอาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2536โดยคุณอำนวย วีรวรรณ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ

และทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2538 โดยพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด และเปิดให้บริการผู้ป่วยวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2538 เป็นต้นมา

การก่อกำเนิดโรงพยาบาล

การก่อกำเนิดโรงพยาบาลก็เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อ ที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย

โดยผู้บริหารมีเป้าประสงค์ให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการแพทย์ภาคเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขง ในระยะแรกโรงพยาบาลประกอบด้วยอาคาร 11 ชั้น มี 159 เตียงตั้งอยู่บนที่ดี 9 ไร่ 2 งาน บนถนนศรีจันทร์ ห่างจากประตูเมือง 200 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร

ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย นำระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการทั้งองค์กร

เพื่อให้การรายงานผลถูกต้องรวดเร็ว สมดังคำขวัญ "บริการดีเยี่ยม เปี่ยมด้วยประสบการณ์มาตรฐานเป็นเลิศ"

การล่มสลายของเศรษฐกิจของประเทศในเดือนกรกฎาคม 2540 ได้ทำให้เกิดการถดถอยของผลประกอบการในปี 2541-2543 ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจนำโรงพยาบาลเข้าสู่โครงการประกันสังคม ในปี 2544-2545 ชั่วคราว มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 50 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30 ล้านบาท เป็นทั้งหมด 80 ล้านบาท


Kkr Old

การขยาย

จากนั้นโรงพยาบาลก็เริ่มขยายงานบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยสร้างอาคารปีกทิศเหนือ 10 ชั้น และปรับปรุงอาคารเก่า รออรับงานบริการดังต่อไปนี้


การเติบโต

กิจการของโรงพยาบาลเจริญเติบโต ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวขอนแก่น และจากทุกสารทิศของประเทศไทย รวมถึงผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขง โรงพยาบาลจึงซื้อที่ดินเพิ่มอีก 20 ไร่
เพื่อเป็นที่จอดรถให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ในปี 2550 โรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น เพื่อขยายงาน OPD และผู้ป่วยใน ทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง 301 เตียง


ซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ใช้สอยมากว่า 45,000 ตารางเมตร ห้องตรวจรักษามากกว่า 80 ห้อง ส่วนสำคัญของอาคาร 2 จะเป็น OPD ตา หู คอ จมูก เด็ก และสูติ-นรีเวช และขยายห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 6 ห้อง (รวมของอาคารเก่าอีก 5 ห้อง)
เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ขยายแผนกไตเทียม จากเดิม 19 เตียง เป็น 42 เตียง และปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้กว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่หนาแน่นขึ้น


นอกจากนั้น โรงพยาบาลได้นำ MRI เข้ามาให้บริการในปี 2553 รวมทั้งเฟมโตเลสิคในปี 2557 การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นราม ต้องปรับปรุงงานบริการให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

เพื่อรองรับนักลงทุนในภูมิภาคนี้ จึงได้นำระบบคุณภาพ JCI (Joint Commission International)ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกของสหรัฐอเมริกาเข้ามาพัฒนาโรงพยาบาล จนได้รับการรับรองโดยได้ตราเหรียญทองเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพ ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้มีการพัฒนาระบบคุณภาพ จนผ่านการรับรองคุณภาพระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายแก่พนักงานและลูกค้าของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งและดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์กีฬาขอนแก่นรามขึ้น ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2558 ปัจจุบันได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอก เป็นสถานที่ออกกำลังกายประกอบด้วยสนามกีฬาในร่ม และฟิตเนส เพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรง เป็นกำลังที่เข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป


© 2018 โรงพยาบาลขอนแก่นราม