degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก (JCI USA) Jci

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

label

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา และการรักษาโรคในระยะเริ่มต้น ง่ายกว่าการรักษาในระยะที่เป็นรุนแรง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านได้รับการดูแลและป้องกันตนเองจากความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสามารถวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เพราะโรคหลายอย่างมาเยือนเราโดยมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือปราศจากอาการ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะตับอักเสบ ภาวะการทำงานของไตบกพร่อง มะเร็งชนิดต่างๆ โรคเหล่านี้ถ้าได้รับการรักษาและวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรก จะทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาว และลดภาวะแทรกซ้อนลงได้ หรือในบางรายที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกจริงๆ พร้อมฟังคำแนะนำและสามารถปรับวิถีชีวิต ปรับอาหาร และมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้ได้

การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่

ปัจจุบันการให้วัคซีนถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง เนื่องจากวัคซีนมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประสบผลสำเร็จอย่างสูง จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มทุนอย่างมากในการป้องกันควบคุมโรค

การฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี สามารถป้องกันโรคตับอักเสบบีและลดอัตราการเป็นมะเร็งตับลงได้อย่างมีนัยสำคัญ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีนิงโกคอคคัส วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน และบาดทะยักในผู้ใหญ่ และวัคซีนอื่นๆ พบว่าสามารถลดอัตราการป่วย อัตราการพบแพทย์และอัตราการเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลอย่างได้ผล

สถานที่ของเรา

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพครบครัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ภายในศูนย์จะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก และอื่นๆ แยกเป็นสัดส่วนแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การบริการที่อบอุ่นโดยทีมแพทย์ประจำแผนกและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตและบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ มีห้องรับรองระหว่างรอผลการตรวจที่สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการของเรา

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรม ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับท่าน หรือปรึกษาทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ โดยท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัว นอกจากนี้เรายังมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลสุขภาพของคนทำงานและอาชีวอนามัยอีกด้วย

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ยินดีให้บริการดังนี้

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือก่อนเข้าเรียน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างประเทศ (Work Permit)
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ขอใบรับรองแพทย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บริการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่
 • บริการฉีดวัคซีนกรณีไปศึกษาหรือเดินทางไปต่างประเทศ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพระบบไหลเวียนโลหิต (ABI)
 • เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 • เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram)
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตาทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupation Vision Test)
 • เครื่องทดสอบความจุปอดปอด (Peak Flow meter)
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวก ไม่คับจนเกินไป เตรียมพร้อมสำหรับการวัดความดันโลหิตและการเจาะเลือด
 • สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจ


© 2017 โรงพยาบาลขอนแก่นราม