degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

เจาะเลือดค้นหา DNA มะเร็งในเลือด เจอก่อน รักษาเร็ว โอกาสหายสูง

ตรวจเจอก่อน โอกาสรักษาหายสูงขึ้น

การตรวจเจอมะเร็งในระยะแรกเริ่ม ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ถึง 90-95% แต่มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 70% ตรวจเจอในระยะหลังซึ่งการรักษาจะยากขึ้น และเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว โดยข้อมูลจาก WHO คาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 45% ในปี 2573

ดังนั้นหากตรวจพบมะเร็งได้เร็ว ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วกว่า และอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น รวมทั้งช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

ค้นหาด้วยวิธี SPOT- MAS

เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มต้น (Multi-Cancer Early Detection) ด้วยวิธี SPOT- MAS เป็นการตรวจหา DNA ของเซลล์มะเร็งที่ถูกปล่อยออกมาในกระแสเลือด (Circulating Tumor DNA : ctDNA) โดยใช้เทคโนโลยี Next - Generation Sequencing ซึ่งเป็นการตรวจหามะเร็งหลายชนิดพร้อมกัน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ ด้วยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว รู้ผลภายใน 30 วันทำการ

ตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่มได้ 5 ชนิด ในครั้งเดียว (5 Cancer Screening, SPOT- MAS)

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งปอด
 3. มะเร็งเต้านม
 4. มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
 5. มะเร็งกระเพาะอาหาร

ข้อดี

 • เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว เจ็บตัวน้อย เพราะเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ตรวจคัดกรองมะเร็งได้หลายชนิด
 • ไม่ต้องรุกลํ้าส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
 • มีความแม่นยํา โดยมีความจำเพาะ 95.9% และความไว 73.9%*

ใครควรตรวจบ้าง ?

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงมะเร็งต่างๆ เป็นช่วงอายุที่ WHO แนะนําให้ตรวจคัดกรองมะเร็ง
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา
 • ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่น PM 2.5
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง ซึ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งจากพันธุกรรม (Genetic cancer)
 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแต่เนิ่นๆ

นอกจากนี้ ควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เช่น ตรวจหามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมที่เหมาะกับอายุหรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคล กรณีตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม