degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bedตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม รู้ทันก่อนสาย...ตรวจง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย

ใครควรตรวจ

  • ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ผู้ที่รับยาฮอร์โมนสม่ำเสมอ
  • ผู้ที่รับการฉายแสงรักษามะเร็งชนิดอื่นบริเวณหน้าอก
  • ผู้หญิงที่มี คนในครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม เช่น แม่ พี่สาว น้องสาว บุตรสาว

ข้อดีของการตรวจแมมโมแกรม

  • ใช้เวลาตรวจไม่นาน ไม่เจ็บ
  • ใช้รังสีปริมาณต่ำกว่าการเอกซเรย์ทั่วไป ไม่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ
  • สามารถตรวจหามะเร็งเต้านม ในระดับเซลล์มะเร็งที่มีขนาดเล็กมาก ได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ไม่มีอาการ ไปจนถึงระยะที่มีอาการ

คุณผู้หญิงทุกคนอย่านิ่งนอนใจ หมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และตรวจสุขภาพทุกปี พร้อมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่วันนี้

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม