degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในการรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือเกิดวินาศภัย

ขอนแก่นรามซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561

เนื่องจากรพ.ขอนแก่นราม ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักคือถนนศรีจันทร์และถนนมิตรภาพ และรายล้อมด้วยชุมชน ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือวินาศภัยต่างๆได้ จึงจัดให้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้บุคลากรเข้าใจแผน และปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยการจำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุหมู่บนถนนศรีจันทร์ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากถูกส่งเข้ารับการรักษาที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม